สวนสวย ด้วย  wiwan terro-cotta
WIWANGARDEN

copy right WIWANTECHNOLOGY  
song@wiwangarden.com
ยินดีต้อนรับ
      สวนวิวรรณ  ดำเนินกิจการด้านการผลิตและจำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับ    เน้นเป็นพิเศษในกลุ่ม Phylodendron spp. และ Anthurium spp.ซึ่งได้มีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆที่สวยงามหรือมีความแข็งแรงในการนำไปใช้งาน
           โดยมี หจก.วิวรรณเทคโนโลยีเป็นผู้ผลิตและพัฒนาดินเผามวลเบาเพื่อใช้ในการเพาะปลูกและประดับจัดสวน  หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมอื่นต่อไป
asp hit counter